Počátky hasičského sboru ve Vlčkovicích

Hasičský spolek ve Vlčovicích je nejstarším spolkem v obci. Spolek byl založen v roce 1876 pro obce Horní a Dolní Vlčkovice. U zrodu spolku stáli Karl Selisko z Horních Vlčkovic a Johann Schwarz z Dolních Vlčkovic, který byl v té době starostou obce. Ustavující zasedání spolku se však konalo již v roce 1875 v hostinci Franze Schwarze v Dolních Vlčkovicích. Zde byly projednány stanovy spolku, které byly v následujícím roce předloženy politickým úřadům ke schválení a registraci. Tyto stanovy jsou dochovány ve fondu Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem  ve Státním okresním archivu v Trutnově. Ve stanovách se píše, že byl založen k ochraně majetku a života spoluobčanů Vlčkovic.

Územně byl spolek příslušný pro Horní i Dolní Vlčkovice. Členové spolku byli podle stanov rozděleni do dvou kategorií – na členy přispívající a činné. Každý přispívající člen měl platit 10 zlatých rakouské měny měsíčně, každý činný člen 2,50 zlatých. Činní členové se dále měli podílet na hašení požárů, učastnit se cvičení či se starat o zařízení a majetek spolku. V čele spolku stál výbor složený z 5 členů: obecního starosty jako předsedy, velitele hasičů, pokladníka, velitele lezců a velitele stříkačů. Stanovy dále obsahují pravidla pro činnost sboru. Maji celkem osmnáct paragrafů. Spolek měl již v roce 1876 celkem 42 členů. Prvním velitelem se stal Friedrich Sauer z Horních Vlčkovic čp. 73. Schůze sboru se později konaly ve školní budově.

První léta hasičského sboru, pořízení stříkačky a stavba zbrojnice

Kronika obce Dolní Vlčkovice informuje již o prvním zásahu hasičského sboru, který se uskutečnil u hospodářství  čp. 12 v Horních Vlčkovicích, kde vznikl požár v dřevěné kůlně. Požár se podařilo uhasit, ale  při hašení byl zjištěn zásadní nedostatek. Sbor velmi nutně potřeboval stříkačku. V roce 1877 tak bylo vedením spolku rozhodnuto pořídit si stříkačku od firmy Smejkal z Vídně za přibližně 700 zlatých rakouské měny. Stříkačka byla přivezena dne 19. března 1877 a byla slavnostně předvedena u kostela. Jelikož sbor ještě neměl vlastní zbrojnici musela být stříkačka uskladněna ve farní stodole. Již v následujícím roce bylo rozhodnuto o stavbě zbrojnice. Ta byla ještě téhož roku postavena a stříkačka mohla být z farní stodoly přemístěna do nové budovy. V souvislosti s tím byla zřízena funkce správce zbrojnice. Později, bohužel nevíme přesně kdy, byla pořízena nová  trakařová stříkačka od firmy Knaust z Vídně.

K roku 1884 se váže informace obsažená ve spolkovém katastru Okresního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem o registraci Hasičského sboru ve Vlčkovicích. Do spolkového rejstříku hasičských sborů byl zapsán vlčkovický sbor jako čtvrtý v okrese již dne 7. března 1884.

Požár

V kronice obce Horní Vlčkovice je zaznamenán požár usedlosti čp. 11 v roce 1892. Tento požár byl pro hasičský sbor fatální, neboť v domě bydlel tehdejší jednatel sboru učitel Patzak, který měl u sebe veškeré dokumenty od založení spolku. Všechny tyto dokumenty byly požárem zničeny.

Vlčkovický hasičský spolek byl součástí Královodvorského okresního svazu německých hasičských sborů a jako takový uspořádal v sobotu 21. srpna a v neděli 22. sprna 1897 župní den německých hasičských sborů okresu ve Vlčkovicích. Součástí tohoto dne bylo představení jednotlivých sborů, závodní cvičení, mše, společný oběd a koncert.

Další etapa v dějinách sboru byla zahájena oslavou 25. výročí založení hasičského spolku ve Vlčkovicích, která se konala dne 12. srpna 1901. Významným počinem v tomto období bylo pořízení nové stříkačky v roce 1911. Tato byla vyrobena firmou Čermak z Teplic za 1800 rakouských korun.

Do osudů členů sboru zasáhla přirozeně i první světová válka. Řada členů musela narukovat a činnost spolku byla částečně narušena. Někteří vlčkovičtí hasiči zahynuli na bojištích této války.

Velitelem vlčkovických hasičů byl až do roku 1881 Friedrich Sauer. V tomto roce jej nahradil Heinrich Posner, hostinský v Horních Vlčkovicích čp. 12. Ten vedl zdejší hasiče až do roku 1899, kdy jej vystřídal jeho syn Karl Posner, hostinský a řezník v Horních Vlčkovicích čp. 12.

Sbor za první československé republiky a pořízení spolkového praporu

Schůze spolku se v období první republiky konaly v různých hostincích, střídavě v Horních a Dolních Vlčkovicích.  Na příklad dne 11. ledna 1919 se konala schůze v Thimově hostinci v Dolních Vlčkovicích. Z ohlášky této schůze, která se dochovala ve Státním okresním archivu v Trutnově se dozvídáme, že na jejím programu byla mimo běžných zpráv činnovníků rovněž volba nového výboru.  Další schůze konaná v hostnici H. Posnera v Horních Vlčkovicích dne 22. února 1920 měla na programu příjetí nových členů, doplňovací volby a zprávu o stavu úmrtní pokladny. Z úmrtní pokladny byla vyplácena suma 400 až 800 korun v případě úmrtí člena hasičského spolku.

V roce 1928 získal hasičský sbor ve Vlčkovicích vlastní prapor. Tento prapor vyrobila firma Štedry z Chomutova za 4000 Kčs. Prapor byl vyroben z pevné hedvábné látky a byl na něm na zelené straně znak spolku a nápis ve zlaté barvě: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ (Bohu ke cti, bližnímu k pomoci). Na druhé červené straně byl název spolku „Freiwillige Feuerwehr Wölsdorf 1876“ (Sbor dobrovolných hasičů Vlčkovice 1876). Prapor byl schválen Zemským úřadem v Praze dne 30. září 1929. Byl užíván při slavnostních příležitostech a byl bezpečně uložen na místní faře. Zastavme se ještě u znaku spolku, který tvořilo celkem pět věcí: helma, sekery, kbelík, žebřík a pásek.

Poslední zmínky

Podle obecní kroniky Dolních Vlčkovic měl spolek v roce 1929 celkem 103 aktivních členů, 6 mládežnických členů, 94 přispívajících členů a 5 čestných členů.

Z dochovaných dokumentů se dozvídáme, že velitelem spolku ve 30. letech 20. století byl hostinský Karl Posner z Horních Vlčkovic. Za jeho vedení proběhla dne 1. června 1936 oslava 60. výročí založení spolku. K této oslavě je dochován plakát z něhož zjišťujeme program této slavnosti, která byla zahájena o půl deváté dopoledne vyvoláním panen, členů výboru, představitelů obce a zakladatelů spolku. Následovala vzpomínka na padlé členy spolku u pomníku obětí první světové války. V devět hodin následoval průvod do kostela, kde se konala mše. Následně proběhlo vyznamenávání členů, defilování a rozchod. Odpoledne následovalo přijetí cizích spolků a hostů. Ve dvě hodiny se uskutečnil zahradní koncert a po něm cvičení chlapeckého hasičského sboru.

Dějiny Sboru dobrovolných hasičů ve Vlčkovicích do roku 1945
zpracoval: PhDr. Pavel Zahradník, Státní okresní archiv Trutnov
v květnu a červnu roku 2015